Na našich stránkach sú používané súbory cookies pre Vašu maximálnu spokojnosť pri prehliadaní. Odporúčame, aby ste ich akceptovali.

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Ing. Ladislav Horváthso sídlom Z. Kodálya 794/30, 924 01 Galanta, IČO: 37631071, IČ DPH: SK1045420784, číslo živnostenského registra: 202 - 18566. (ďalej len ako „Spoločnosť“) zostavila tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej aj „Pravidlá“), ktoré stanovujú podmienky ochrany súkromia osôb využívajúcich službu internetového obchodu www.bagport.sk, (skrátene aj „e-shop“) pričom terminológia nedefinovaná a použitá v týchto pravidlách má rovnaký význam ako terminológia použitá vo všeobecných obchodných podmienkach e-shopu, na ktoré tieto pravidlá nadväzujú.

I. Ochrana osobných údajov

E-shop

Na základe vašej registrácie na webovej stránke e-shopu a v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), je Spoločnosť, ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje uvedené vo vašom účte (t.j. Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, elektronickú adresu, telefónne číslo) počas celej doby trvania Vášho účtu, a to na nasledujúci účel:

používanie služby e-shopu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane zaradenia do databázy zákazníkov služby e-shop.

II. Marketingové aktivity v rámci e-shopu

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky e- shopu udeľujete Spoločnosti v súlade s § 11 Zákona súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov (t.j. Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, dátum narodenia, elektronickú adresu, telefónne číslo) uvedených vo Vašom účte počas celej doby trvania vášho účtu, a to na nasledujúci účel:

zasielanie marketingových informácií a ponúk tovarov a služieb poskytovaných Spoločnosťou.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu určitú a to počas celej doby trvania Vášho účtu, tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Spoločnosti. V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvame v informačnom systéme „e-shop“ ako aj na osobné údaje spracúvané v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci e-shopu“

Poučenie:

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a Spoločnosť ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu Vašich osobných údajoch, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pres uplynutím čase jeho platnosti, ak Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu, vedených v informačnom systéme „e-shop“ a v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci e-shopu“, a to na základe písomnej žiadosti adresovanej Spoločnosti.

Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Zákona, pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 Zákona, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Spoločnosti ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod. Osobné údaje, ktoré poskytnete Spoločnosti prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať Spoločnosť.

V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho Účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované. Spoločnosť vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Spoločnosť týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje uvedené vo Vašom účte použije len na vyššie uvedené účely. V súlade so Zákonom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a  prostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so Spoločnosťou.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

  1. Judita Pipíšová-DATAP,s.r.o., Č.883 , Veľká Mača 925 32,IČO: 36 277 916 
  2. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 123
  3. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

Skrolovať na hor