Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.bagport.sk

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva spotrebiteľa a povinnosti predávajúceho pri predaji tovaru na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e- shopu na webovom sídle www.bagport.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

1.1. Výklad pojmov

a.) Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet. Predávajúcim pre účely týchto VOP je spoločnosť: Ing. Ladislav Horváth, so sídlom Z.Kodálya 794/30, Galanta 92401, IČO:  37631071, IČ DPH: SK1045420784, číslo živnostenského registra: 202 - 18566. Kontaktná osoba pre e-shop: Ing. Ladislav Horváth, e-mail: info@bagport.sk, tel. číslo: 0910 933 408, alebo Mgr. Miroslava Horváthová, tel. číslo 0903 427 919.

b.) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre účely týchto VOP je spotrebiteľom každá fyzická osoba, ktorá uzatvorí s predávajúcim kúpnu zmluvu uzatvorenú na diaľku. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania kúpna zmluva, ak nebola dojednaná samostatne medzi podnikateľskými subjektmi, sa riadi platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

c.) Zmluva uzatvorená na diaľku sa na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“) pod pojmom zmluva uzatvorená na diaľku rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. Pre účely týchto VOP ide o kúpnu zmluvu jednorazovú, bez opakovaného plnenia.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, cena za tovar, doručenie tovaru

Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Objednávku môže spotrebiteľ vytvoriť bez registrácie alebo s registráciou. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:

 • kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, mail, dodacia adresa, telefónne číslo, v prípade právnickej osoby ak obchodné meno, IČO a IČ DPH.
 • tovar vložený do košíka, ktorý jednoznačne určuje predmet a cena tovaru, požadované množstvo tovaru
 • vybraný spôsob platby
 • vybraný spôsob dodania tovaru

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú. Predávajúci uvádza pri každom tovare dobu dodania v prípade ak nie je tovar skladom ako aj vlastnosti tovaru a konečnú cenu za tovar vrátane DPH. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke.

Kupujúci si môže zvoliť jeden zo spôsobov platby:

 • a.) platba na bankový účet (prevodom)
 • b.) na dobierku
 • c.) prostredníctvom služby PayPal

Kupujúcemu bude tovar doručený ním vybraným spôsobom a to buď:

 • a.) kuriérom na adresu
 • b.) kuriérom na poštu

V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov. Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 100€ je zdarma. Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. Predávajúci má právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich kalendárnych dní.

3. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy ako aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy tvoria prílohu č. 1 týchto VOP.

4. Reklamácia tovaru

Miesto pre uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho, kontaktnou osobou je Mgr. Miroslava Horváthová, mail: info@bagport.sk, tel. číslo: 0910 933 408.

4.1. Všeobecné ustanovenia o reklamácii

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať doporučene poštou alebo priniesť osobne do sídla predávajúceho, neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Tovar zasielajte zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. O doručení reklamovaného tovaru predávajúcemu bude spotrebiteľ e-mailom o tejto skutočnosti informovaný. Predávajúci umiestnil tieto reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Spotrebiteľ má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Ustanovenia tohto reklamačného poriadku platia iba pre subjekty spĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

4.2. Vady tovaru

Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená (v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa). Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho v tomto prípade do sídla predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo reklamačného poriadku (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto VOP.

Spotrebiteľ je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie:

 • a.) najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru,
 • b.) svoje kontaktné údaje,
 • c.) identifikačné údaje objednávky a faktúry reklamovaného tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 • a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú spotrebiteľ mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi,
 • b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 • c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 • d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 • e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 • f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 • g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 • h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 • i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

4.3. Reklamačné konanie

Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

 • a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 • b) doručenie reklamovaného tovaru od spotrebiteľa predávajúcemu alebo určenej osobe.

Predávajúci alebo určená osoba vydá spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach. Spotrebiteľ je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. §623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Spotrebiteľ nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • a) odovzdaním opraveného tovaru,
 • b) výmenou tovaru,
 • c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 • f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie spotrebiteľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať spotrebiteľa bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie. V prípade výmeny tovaru za nový dostane spotrebiteľ doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho nasledujúcim spôsobom:

 • a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 • b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa týchto reklamačných podmienok.

5. Ochrana osobných údajov

Na základe vašej registrácie na webovej stránke e-shopu a v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov , je predávajúci, ako prevádzkovateľ, oprávnený spracúvať Vaše osobné údaje uvedené vo vašom účte (t.j. Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, , elektronickú adresu, telefónne číslo) počas celej doby trvania Vášho účtu, a to na nasledujúci účel: používanie služby e-shopu v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane zaradenia do databázy zákazníkov služby e-shop (vrátane vystavenia daňového dokladu).

5.1. Marketingové aktivity v rámci e-shopu

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky e- shopu udeľujete predávajúcemu v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov (t.j. Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, elektronickú adresu, telefónne číslo) uvedených vo Vašom účte počas celej doby trvania vášho účtu, a to na nasledujúci účel: zasielanie marketingových informácií a ponúk tovarov a služieb poskytovaných predávajúcim.

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu určitú a to počas celej doby trvania Vášho účtu, tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Spoločnosti. V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku.

5.2. Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvané v informačnom systéme „e-shop“ ako aj na osobné údaje spracúvané v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci e-shopu“

5.3. Poučenie

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné a Predávajúci ako prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Máte právo na informácie, odpis, opravu Vašich osobných údajoch, likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu, vedených v informačnom systéme „e-shop“ a v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci e-shopu“, a to na základe písomnej žiadosti adresovanej Spoločnosti. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Zákona, pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 Zákona, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Spoločnosti ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod. Osobné údaje, ktoré poskytnete Spoločnosti prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať Predávajúceho. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho Účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované.

Predávajúci vyhlasuje, že vaše osobné údaje spracúva v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení. Predávajúci týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje uvedené vo Vašom účte použije len na vyššie uvedené účely. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 ZnOOÚ predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Informačné systémy elektronického obchodu predávajúceho sú zaregistrované Úradom na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v zmysle zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

V súlade so Zákonom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a  sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s Predávajúcim. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

Judita Pipíšová-DATAP,s.r.o., Č.883 , Veľká Mača 925 32,IČO: 36 277 916
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, IČO: 36 631 12
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec

Záverečné ustanovenia

Tieto VOP uverejnené na www.sportlook.sk nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu-spotrebiteľovi uzavretím kúpnej zmluvy.

Dňa 6.10.2015 v Galante

Príloha č. 1

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese sídla našej spoločnosti. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou tohto dokumentu. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.sportlook.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e mailom.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte Mgr. Miroslave Horváthovej v sídle spoločnosti najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť TU

Príloha č. 2

Oznámenie o uplatnení reklamácie: formulár pre reklamáciu tovaru si môžete stiahnuť TU.

Vytvorenie nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa radšej Alebo Reset password