Pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosť Ing. Ladislav Horváth, so sídlom Z. Kodálya 794/30, 924 01 Galanta, IČO: 37631071,DIČ: 1045420783, IČ DPH: SK1045420783 zapísaná v Živnostenskom registri č. 202-18566 Obvodného úradu v Galante. (ďalej aj len „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“) zostavila tieto Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej aj len „Pravidlá“), ktoré stanovujú podmienky ochrany súkromia osôb využívajúcich službu internetového obchodu www.bagport.sk, (ďalej len „e-shop“) pričom terminológia nedefinovaná a použitá v týchto pravidlách má rovnaký význam ako terminológia použitá vo všeobecných obchodných podmienkach e-shopu, na ktoré tieto pravidlá nadväzujú.

I. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1. E-shop 

Na základe vašej registrácie na webovej stránke e-shopu a v súlade s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“), je Spoločnosť, ako prevádzkovateľ, oprávnená spracúvať Vaše osobné údaje uvedené vo vašom účte (t.j. Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, elektronickú adresu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, telefónne číslo) počas celej doby trvania Vášho účtu, a to na nasledujúci účel:

 • prijatia objednávky,
 • vybavenia objednávky a jej odoslania/rezervácie na predajni,
 • vytvorenia užívateľského účtu a správy vernostného programu,
 • odstúpenie od zmluvy.

Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvnej povinnosti. V prípade vytvorenia užívateľského účtu je potrebný súhlas dotknutej osoby. Takýto súhlas je dobrovoľný, slobodný a kedykoľvek odvolateľný na adrese sídla Spoločnosti. Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 1 mesiac. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 1 rok a na účely správy užívateľského účtu po dobu registrácie.

Kúpne zmluvy - podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 679/2016 o ochrane fyzických osôb, pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj len „nariadenie GDPR“).

Osobné údaje spracúvame na účel plnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a predzmluvnej komunikácie, pričom spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.). Osobné údaje z komunikácie so zákazníkmi uchovávame 1 mesiac. Osobné údaje zákazníkov uchovávame 1 rok od zániku zmluvy.

II. Marketingové aktivity v rámci e-shopu

Kliknutím na príslušné políčko webovej stránky e- shopu udeľujete Spoločnosti v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) Zákona súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov (t.j. titul, Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, elektronickú adresu, telefónne číslo) uvedených vo Vašom účte počas celej doby trvania vášho účtu, a to na nasledujúci účel:

 • zasielanie marketingových informácií a ponúk tovarov a služieb poskytovaných Spoločnosťou .

Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a slobodné. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujete na dobu určitú a to počas celej doby trvania Vášho účtu, tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať formou písomného oznámenia zaslaného na adresu sídla Spoločnosti. V zmysle Zákona máte právo na základe písomnej žiadosti namietať voči využívaniu a poskytovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

III. Spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania.

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov.

IV. Práva dotknutých osôb

Nariadenie GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov.

a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti.

c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e) Právo na prenosnosť údajov

V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné. 

f) Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

Spoločnosť je povinná dotknutú osobu výslovne upozorniť na práva podľa predošlých dvoch odsekov najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť.

V. Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov

Spoločné ustanovenia o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na osobné údaje spracúvane v informačnom systéme „e-shop“ ako aj na osobné údaje spracúvané v informačnom systéme „Marketingové aktivity v rámci e-shopu“. 

Poučenie:

 • Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Zákona a nariadenia GDPR, pričom vaše práva sú upravené najmä od § 21 Zákona, napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Spoločnosti ako prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
 • Osobné údaje, ktoré poskytnete Spoločnosti prostredníctvom registračného formulára musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať Spoločnosť.
 • V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu, po podaní námietky alebo v prípade zrušenia alebo zániku vášho Účtu budú vaše osobné údaje zlikvidované.
 • Tieto aktuálne zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Spoločnosť týmto vyhlasuje, že Vaše osobné údaje uvedené vo Vašom účte použije len na vyššie uvedené účely. V súlade so Zákonom môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim so Spoločnosťou.

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

PEŤKOVO, s.r.o., Novomestská 43/42 Sereď, 92601, IČO: 50431595, DIČ: 2120326307, IČ DPH: SK2120326307

Packeta Slovakia s. r. o.,  Sliačska 1E, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča

VI. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Vytvorenie nového účtu

Máte už účet?
Prihláste sa radšej Alebo Reset password